Общи условия

1. ПОНЯТИЯ

МЕТРО ПЛЮС+ – е лоялна програма на МЕТRО (наричана по-долу ПРОГРАМА), организатор и изпълнител, по която е МЕТРО Кеш енд Кери България ЕООД (по-долу наричано МЕТРО) и съгласно, която Участниците натрупват Бонус точки, които могат да обменят за отстъпка при покупката на продукти от специален каталог.

УЧАСТНИК В ПРОГРАМАТА – е всяко упълномощено от Клиента на МЕТРО лице, притежаващо МЕТРО карта с 22 цифров баркод и което е регистрирано в Програмата. Участието в Програмата се урежда с настоящите Общи Условия, определени от МЕТРО.

Участници: всички клиенти, които имат клиентска карта (22 цифрен баркод). Натрупването на точките се осъществява на ниво картодържател, освен ако изрично не се посочи от основен упълномощен представител, че се трупат на ниво Клиент.

Клиент – юридическо и дееспособно физическо лица (навършили 18 г.), притежаващо валидна клиентска Метро карта

Упълномощен представител (Картодържател) – упълномощено от Клиента на МЕТРО лице, определено от Клиента в регистрационната му форма, което е получило Клиентска карта на МЕТРО.

Основен упълномощен представител – първо отговорно лице (ръководител) на Клиента, което е получило Клиентска карта по време на регистрация на Клиента на МЕТРО.

Индивидуално натрупване – всички събрани бонус точки от упълномощените представители (картодържатели) на Клиента се натрупват на личните им сметки.

Натрупване на ниво Клиент – всички събрани бонус точки от упълномощените представители се натрупват на сметката на Основен упълномощен представител.

МЕТРО ПЛЮС+ Бонус точки – точки (наричани по-долу Бонус точки), които се натрупват за всеки похарчен 1 лев с ДДС и/или от промоционални кампании.

Каталог на Лоялната програма – каталог с артикули/услуги, които биха могли да бъдат закупени с отстъпка от регулярна цена срещу определен брой бонус точки.

 

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

С включването в Програмата, Участникът декларира, че е запознат(а), разбира и се задължава да изпълнява условията и правилата на Програмата и всички промени, които МЕТРО може да направи в тях. МЕТРО има право едностранно да прави промени в условията и правилата на Програмата без предварително да уведомява за това Участниците. Тези промени влизат в сила от момента на публикуването им в сайта plus.metro.bg .

Смята се, че Участник в Програмата, който продължава да използва своята МЕТРО карта след публикуването на промените в сайта plus.metro.bg, е запознат и е съгласен с направените промени в Условията и Правилата на Програмата. Събраните бонус точки не могат да се прехвърлят на друг Участник, с изключение на случаите, в които се натрупват на ниво Основен картодържател. Те не могат да бъдат заменяни за пари.

 

3. РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАМАТА

 

Участието в Програмата е доброволно и достъпно освен за Клиента и за всички негови Упълномощени представители, притежаващи МЕТРО карта с 22 цифров баркод.

Упълномощен представител на Клиента става Участник в Програмата автоматично, при подписване на общите условия за покупка в магазините МЕТРО и получаване на своята клиентска карта. Притежателите на стара МЕТРО карта могат да се включат в програмата само след заменяне с нова карта в своя магазин МЕТРО на Вход Клиенти. Членството се активира до 2 работни дни от регистрацията. За да се откаже от участие в програмата, Клиентът може да посочи, че не желае да участва в нея при подписването на Общите условия за покупка в магазините на МЕТРО.

Клиентът може да реши във всеки един момент да прекрати събирането на точки на неговите упълномощени представители и да започне натрупване на ниво Клиент. Този начин на натрупване влиза в сила до 72 часа след попълване на Молба по образец и предоставянето ѝ на служител на Вход клиенти в магазина, в който е регистриран. Регистрацията за участие в Програмата на Упълномощен представител означава, че този Упълномощен представител потвърждава съгласието на Клиента неговите Упълномощени представители да вземат участие в Програмата.  МЕТРО има право да откаже регистрация без да дава пояснения за причините.

Упълномощените представители на Клиента предоставят контактна информация и лични данни по време на регистрацията на Участника в Програмата. Участникът в Програмата гарантира, че всички предоставени данни са достоверни. С предоставянето на тази информация на МЕТРО, Упълномощеният представител дава съгласието си за обработка, съхранение, използване, актуализиране на личните данни на Упълномощения представител. Всеки Упълномощен представител може да се регистрира като Участник в Програмата само веднъж. Регистрирайки се в Програмата, Участникът предоставя на МЕТРО своето съгласие за обработка, съхранение, използване, актуализиране на личните данни на Участника в Програмата. Тези данни съдържат цялата информация, предоставена от Участника в Програмата (в това число: трите имена, адрес, телефон, адрес на електронната поща и др.). Цялата информация, предоставена от Участника в Програмата, е защитена и се използва съгласно политиката за конфиденциалност на МЕТРО и българското  законодателство.

Детайлна информация за политиката на МЕТРО относно личните данни може да бъде намерена в точка 14 от „ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА В МАГАЗИНИТЕ НА МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД („МЕТРО“) :

https://www.metro.bg/about-metro/online-registration

 

4. НАЧИСЛЯВАНЕ НА БОНУС-ТОЧКИ

 

4.1. Участник в Програмата натрупва Бонус точките в резултат на осъществени покупки в магазините на МЕТРО, които заплаща в брой, с платежна карта или безкасово в зависимост от начина на плащане, договорен с МЕТРО. Точките се начисляват на Сметката на Участника в срок от 2 /два/ работни дни. Точки се натрупват само при използване на карта с 22-цифров код. Транзакции осъществени с друга карта на Участника, не начисляват Бонус точки.

 4.2. Участниците могат да натрупват Бонус точки, като вземат участие и изпълняват условията на специални предложения на МЕТРО, информацията за които се публикува на сайта plus.metro.bg, или се изпраща на електронната поща, с SMS или по друг начин, предвиден от МЕТРО.

Бонус точки може да се натрупат по следните начини:

- За всеки похарчен 1 лев с ДДС се начислява 1 Бонус точка. Закръгляват се към най-близкото число (например при фактура 50,60 лв. с ДДС се начисляват 51 Бонус точки). Максималният брой Бонус точки, които може да натрупа картодържател в рамките на един ден е 300 /триста/, а максималният брой за един месец е 3000/три хиляди/.

- Промоционални бонус точки биха могли да бъдат натрупани от промоционални кампании, които са предмет на отделни Промоционални условия.

- Бонус точките се начисляват към баланса на картодържателя в рамките на 2 /два/ работни дни.

- Артикулите от каталога на лоялната програма не натрупват бонус точки.

 

 4.3. Бонус точките се натрупват в периода от 30.10.2023г. до 05.05.2024г.. Каталогът стартира на 30.10.2023г. и е валиден до 19.05.2024г.,след което бонус точките се нулират и стартира ново трупане на точки за следващ период, който ще се бъде обявен допълнително от МЕТРО.

 

Натрупаните Бонус точки в рамките на периода им на валидност могат да се използват незабавно след натрупване на минималният брой точки за използване съгласно т.6, но не по-късно от края на периода на валидност на Каталога на лоялната програма - 19.05.2024г., след което се нулират.

 

4.4. Всички Участници в Програмата имат право да правят запитване и да получават документи за всички покупки, за които са били начислени Бонус точки на Сметката на Участника през последните 30 (тридесет) дни. Всички оплаквания относно неправилно начисляване или отписване на Бонус точките се разглеждат от МЕТРО само при предоставяне на необходимите документи, които да послужат за основание на оплакването и само за покупките, направени през последните 30 (тридесет) дни преди датата на запитването.

 

4.5. МЕТРО има право да променя реда за начисляване на Бонус точки. За тези изменения Участниците в Програмата се уведомяват чрез сайта  www.metro.bg, или сайта на Лоялната програма www.plus.metro.bg ,на електронната поща, с SMS или по друг начин, предвиден от МЕТРО.

4.6. МЕТРО има право да отнеме погрешно начислени бонус точки.

4.7. В случай на връщане на стока при рекламация, начислените Бонус точки за върнатата стока се приспадат от баланса на Клиента.

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕ НА СМЕТКА

Участникът може да провери баланса си на Бонус точки по следните начини:

·       като се обърне към служител на Вход Клиенти в магазините на МЕТРО,

·       на мобилното приложение на МЕТРО за Android и iOS или

·       като позвъни на Центъра за контакт с клиенти. – 0700 100 71, на стойността на един градски разговор.

В случай, че Участникът е попълнил контактните си данни в регистрационната карта и е позволил  да получава информация, МЕТРО може да изпраща информацията за

баланса на бонус точки на посочените от Участника контакти. МЕТРО запазва правото да изпраща информацията за състоянието на баланса на пощенския адрес, посочен от Участника в регистрационната карта, без да изисква допълнително съгласие от Участника и без да изпраща на Участника предварително уведомление за това.

6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БОНУС ТОЧКИТЕ

 

Бонус точките могат да се обменят за отстъпка от регулярната цена на продукти от Каталога на лоялната програма, издаван от МЕТРО.

За да се обменят Бонус точките за отстъпка на продукт, е необходимо на каса да се предостави валидна Клиентска карта на МЕТРО, при което МЕТРО има право да поиска представяне на документ за самоличност.

 

 6.1. Обмяна срещу продукти от каталог

Натрупаните Бонус точки могат да се обменят за продукти от лоялния каталог по следния начин:

·                   Клиентът взема избрания артикул от мястото, където е изложен

·     Отива на касата, където уведомява касиера, че иска да закупи артикула с отстъпка срещу бонус точки.

·     Касиерът проверява дали клиента има необходимия брой Бонус точки и ги приспада срещу отстъпка в цената на артикула, което се случва системно.

·     Клиентът заплаща остатъчната сума и закупува артикула.

Детайли относно конкретните суми и брой точки ще бъдат посочени в Каталога на лоялната програма, на сайта на МЕТРО, мобилното приложение и информационните таблети в магазините.

 

 7. КАТАЛОГ НА ЛОЯЛНАТА ПРОГРАМА

7.1. Каталог на лоялната програма

Каталогът на лоялната програма представлява каталог с продукти, които биха могли да бъдат закупени от Участник в програмата с отстъпка срещу съответен брой бонус точки. Всички артикули от каталога биха могли да бъдат закупени и на регулярна цена, без отстъпка.

Артикулите от каталога на лоялната програма НЕ натрупват бонус точки.

7.2. Връщане на продукт от каталога

При връщане на артикул от каталога поради рекламация или друга причина, Бонус точките с които е получена отстъпката се начисляват наново към Баланса на Клиента.

7.3. Изключения

Всички оферти са валидни до изчерпване на количествата.МЕТРО запазва правото си да заменя предложенията в каталога.

 

Всички снимки на продуктите в каталога са илюстративни.

 

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО В ПРОГРАМАТА

Участник в Програмата има право по всяко време да прекрати участието си в нея, като подаде заявление на Входа за Клиенти в търговски обект на МЕТРО. Всички неизползвани Бонус точки автоматично ще се нулират в момента на прекратяването на участието в Програмата.

След 24 месеца на неактивност, участието на Участника в Програмата автоматично се прекратява.